SGC160X250 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC160X250 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 160mm, cùng với hành trình là 250mm.