SGC200X125 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC200X125 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 200mm, cùng với hành trình là 125mm.