SGC200X225 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC200X225 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 200mm, cùng với hành trình là 225mm.