SGC200X300 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC200X300 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 200mm, cùng với hành trình là 300mm.