SGC200X400 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC200X400 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 200mm, cùng với hành trình là 400mm.