SGC200X800 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC200X800 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 200mm, cùng với hành trình là 800mm.