SGC250X200 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC250X200 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 250mm, cùng với hành trình là 200mm.