SGC250X350 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC250X350 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 250mm, cùng với hành trình là 350mm.