SGC250X450 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC250X450 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 250mm, cùng với hành trình là 450mm.