SGC250X700 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC250X700 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 250mm, cùng với hành trình là 700mm.