SMC CM2KB20 CDM2KB20-85 90 95 100 110 Z AZ FZ AFZ-W

SMC CM2KB20 CDM2KB20-85 90 95 100 110 Z AZ FZ AFZ-W là xi lanh dòng CM2K và dòng CDM2K hãng SMC Nhật Bản với Boresize 20mm với hành trình Stroke 85 90 95 100 110 Z AZ FZ AFZ-W.

Những mã thuộc Boresize này như: CM2KB20-80Z, CM2KB20-90Z, CM2KB20-95Z, CM2KB20-100Z, CM2KB20-110Z, CM2KB20-85Z, CDM2KB20-85Z, CDM2KB20-90Z, CDM2KB20-95Z, CDM2KB20-100Z, CDM2KB20-110Z, CM2KB20-85AZ, CM2KB20-90AZ, CM2KB20-95AZ, CM2KB20-100AZ, CM2KB20-110AZ, CDM2KB20-85AZ, CDM2KB20-90AZ, CDM2KB20-95AZ, CDM2KB20-100AZ, CDM2KB20-110AZ.