Xi lanh CKD SCA2-00-40-50-75-100-200-500

Xi lanh CKD SCA2-00-40-50-75-100-200-500 là xi lanh khí nén Nhật Bản với những mã chi tiết như:

SCA2-00-40B-25, SCA2-00-40B-50, SCA2-00-40B-75, SCA2-00-40B-100, SCA2-00-40B-150, SCA2-00-40B-200, SCA2-00-40B-250, SCA2-00-40B-300, SCA2-00-40B-350, SCA2-00-40B-400, SCA2-00-40B-450, SCA2-00-40B-500, SCA2-00-40B-1000, SCA2-00-50B-50, SCA2-00-50B-100, SCA2-00-63B-100, SCA2-00-63B-120.