Xi lanh khí nén CXSM10 CXSM25-10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200

Xi lanh khí nén CXSM10 CXSM25-10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 là loại xi lanh 2 trục với các mã chi tiết như: CXSM25-10
CXSM25-20, CXSM25-30, CXSM25-40, CXSM25-50,  CXSM25-60,  CXSM25-70,  CXSM25-80,  CXSM25-90,  CXSM25-100, CXSM10-10, CXSM10-20, CXSM10-30, CXSM10-40, CXSM10-50, CXSM10-60, CXSM10-100, CXSM10-125, CXSM10-150, CXSM10-175, CXSM10-200,..