Xi lanh SMC CJP2B10-5D / 10D / 15D / 20D / 25D / 30D-B CDJP2B10

Xi lanh SMC CJP2B10-5D / 10D / 15D / 20D / 25D / 30D-B CDJP2B10 là Xi lanh khí nén dòng CJP2B và CDJP2B của hãng SMC với những mã như:

CJP2B10-5D (-B), CJP2B10-10D (-B), CJP2B10-15D (-B), CJP2B10-25D (-B), CJP2B10-30D (-B), CDJP2B10-5D (-B), CDJP2B10-10D (-B), CDJP2B10-15D (-B), CDJP2B10-20D (-B), CDJP2B10-25D (-B), CDJP2B10-30D (-B), CDJP2B16-5D- (B), CDJP2B16-10D, CDJP2B10-35D, CDJP2B10-40D.