Xi lanh SMC CJPS CJPB4-6-10-15 5 10 15-H4 H6-B tác động đơn

Xi lanh SMC CJPS CJPB4-6-10-15 5 10 15-H4 H6-B với tác động đơn với những mã như: CJPB4-5, CJPS4-5, CJPB4-10, CJPS4-10, CJPB4-15, CJPS4-15, CJPB6-5, CJPS6-5, CJPB6-10, CJPS6-10, CJPB6-15, CJPS6-15, CJPB10-5, CJPS10-5, CJPB10-10, CJPS10-10, CJPB10-15, CJPS10-15, CJPB15-5, CJPS15-5, CJPB15-10, CJPS15-10,
CJPB15-15, CJPS15-15.