AirTac PB10X5SU PB10X10SU PB10X15SU PB10X20SU

AirTac PB10X5SU PB10X10SU PB10X15SU PB10X20SU là xi lanh tròn nhỏ dòng PB hãng AirTac với Boresize 10mm cùng các mã như: 

PB10X5SU, PB10X10SU, PB10X15SU, PB10X20SU, PB10X25SU, PB10X30SU, PB10X40SU, PB10X50SU, PB10X60SU, PB10X75SU, PB10X80SU, PB10X100SU, PB10X125SU, PB10X150SU, PB10X160SU, PB10X175SU, PB10X200SU, PB10X15U, PB10X60U, PB10X10U, PB10X20U, PB10X30SCB, PB10X5U, PB10X25U