HFK20 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFK

HFK20 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFK với boresize là 20mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFK10, HFK16, HFK25, HFK32, HFK40, HFK10B, HFK10N, HFK10F, HFK10R, HFK16B, HFK16N, HFK16F, HFK16R, HFK20B, HFK20N, HFK20F, HFK20R, HFK25B, HFK25N, HFK25F, HFK25R, HFK32B, HFK32N.