HFK20R | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFK

HFK20R là xi lanh kẹp AirTac dòng HFK với boresize là 20mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFK10,HFK16, HFK20, HFK25, HFK32, HFK40, HFK10B, HFK10N, HFK10F, HFK10R, HFK16B, HFK16N, HFK16F, HFK16R, HFK20N, HFK20N, HFK20F, HFK25B, HFK25N, HFK25F, HFK25R, HFK32B, HFK32N.