HFSZ40 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFSZ

HFSZ40 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFSZ với boresize là 40mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFSZ6, HFZ10, HFZ16, HFZ20, HFZ25, HFZ32.