HFZ16 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFZ

HFZ16 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFZ với boresize là 16mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFZ6, HFZ10, HFZ20, HFZ25, HFZ32.