HFZ25 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFZ

HFZ25 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFZ với boresize là 25mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFZ6, HFZ10, HFZ16, HFZ20, HFZ32.