HLF12X20S | Xi lanh AirTac dòng HLF

HLF12X20S là xi lanh AirTac dòng HLF với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 20mm, có từ tính.