HLF20X75S | Xi lanh AirTac dòng HLF

HLF20X75S là xi lanh AirTac dòng HLF với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 75mm, có từ tính.