HLF8X20S | Xi lanh AirTac dòng HLF

HLF8X20S là xi lanh AirTac dòng HLF với boresize là 8mm, cùng với hành trình là 20mm, có từ tính.