HLQ8X40S | Xi lanh AirTac dòng HLQ

HLQ8X40S là xi lanh AirTac dòng HLQ với boresize là 8mm, cùng với hành trình là 40mm, có từ tính.