HLS12X100S | Xi lanh AirTac dòng HLS

HLS12X100S  là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 100mm, có từ tính.