HLS12X75SAS | Xi lanh bàn trượt AirTac dòng HLS

HLS12X75SAS là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 75mm, có từ tính.