HLS20X75S | Xi lanh bàn trượt AirTac dòng HLS

HLS20X75S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 75mm, có từ tính.