HLS8X50S | Xi lanh AirTac dòng HLS

HLS8X50S là xi lanh AirTac dòng HLS với boresize là 8mm, cùng với hành trình là 50mm, có từ tính.