MCKA32X100SY | Xi lanh tròn AirTac dòng MCKA

MCKA32X100SY là dòng xi lanh tròn MCKA với borsize 32 hành trình 50 đến 150 cùng với những mã chi tiết như: MCKA32X50SY, MCKA32X75SY, MCKA32X100SY, MCKA32X125SY, MCKA32X150SY.