MGPM20-20/30/40/50/75/100/125/150/200Z SMC | Xi lanh khí nén

MGPM20-20/30/40/50/75/100/125/150/200Z SMC là xi lanh khí nén dòng MGPM với boresize 20 cùng với hành trình Stroke lần lượt là 20/30/40/50/75/100/125/150/200Z của hãng SMC Nhật Bạn. Với dòng MGPM boresize 20 này thì có những mã như:

MGPM20-20Z, MGPM20-30Z, MGPM20-40Z, MGPM20-50Z, MGPM20-100Z, MGPM20-125Z, MGPM20-150Z, MGPM20-175Z, MGPM20-200Z.