MI12X80SCA | Xi lanh AirTac dòng MI

MI12X80SCA là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 12mm, cùng với hành trình là 80mm.