MI16X30SU | Xi lanh AirTac dòng MI

MI16X30SU là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 30mm.