MI16X75SU | Xi lanh AirTac dòng MI

MI16X75SU là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 16mm, cùng với hành trình là 75mm.