MI20X80U | Xi lanh AirTac dòng MI

MI20X80U là dòng xi lanh AirTac tròn mini với boresize là 20mm, cùng với hành trình là 80mm.