PB16X30SU | Xi lanh mini AirTac dòng PB

PB16X30SU là dòng xi lanh mini PB với borsize 16 hành trình 5 đến 50 cùng với những mã chi tiết như: PB16X5SU, PB16X12SU, PB16X15SU, PB16X20SU, PB16X25SU, PB16X30SU, PB16X40SU, PB16X50SU.