PB6X5 | Xi lanh mini AirTac dòng PB

PB6X5 là dòng xi lanh mini PB với borsize 6 hành trình 5 đến 60 cùng với những mã chi tiết như: PB6X5, PB6X10, PB6X15, PB6X20, PB6X25, PB6X30, PB6X40, PB6X50, PB6X60.