PTB12X20SR | Xi lanh mini AirTac dòng PTB

PTB12X20SR là dòng xi lanh mini PTB với borsize 12 hành trình 5 đến 20 cùng với những mã chi tiết như: PTB12X5SR, PTB12X10SR, PTB12X15SR, PTB12X20SR.