PTB12X20SU | Xi lanh mini AirTac dòng PTB

PTB12X20SU là dòng xi lanh mini PTB với borsize 12 hành trình 5 đến 20 cùng với những mã chi tiết như: PTB12X5SU, PTB12X10SU, PTB12X15SU, PTB12X20SU.