PTB12X5SCB | Xi lanh mini AirTac dòng PTB

PTB12X5SCB là dòng xi lanh mini PTB với borsize 12 hành trình 5 đến 20 cùng với những mã chi tiết như: PTB12X5SCB, PTB12X10SCB, PTB12X15SCB, PTB12X20SCB.