PTB16X10SCB | Xi lanh mini AirTac dòng PTB

PTB16X10SCB là dòng xi lanh mini PTB với borsize 16 hành trình 5 đến 20 cùng với những mã chi tiết như: PTB16X5SCB, PTB16X10SCB, PTB16X15SCB, PTB16X20SCB.