SAI100X125 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI100X125 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 125mm.