SAI125X125 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI125X125 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 125mm.