SAI160X150 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI160X150 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 160mm, cùng với hành trình là 150mm.