SAI32X200S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI32X200S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 32mm, cùng với hành trình là 200mm có từ tính.