SAI32X300 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI32X300 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 32mm, cùng với hành trình là 300mm.