SAI40X50 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI40X50 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 50mm.