SAI50X25 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI50X25 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 50mm, cùng với hành trình là 25mm.