SAI50X350S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI50X350S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 50mm, cùng với hành trình là 350mm có từ tính.