SAI63X25S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X25S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 25mm, có từ tính.